2011

частина І

Зміст

Інформація про збірник

© Донецький національний університет, 2011
PDF

Статті

T.V. Azarova, V.I. Okhota
PDF
4-14
Al Makharik Farid
14-19
O.I. Amosha, D.Yu. Cherevatskyi
PDF
19-23
I.V. Andronova
23-29
A.Ye. Anisimov
PDF
29-34
O.M. Anisimova
PDF
34-40
L.I. Antoshkina
PDF
40-45
I. Akhnovska, A. Tofan
PDF
45-50
A.V. Babenko
51-54
A.H. Babenko
PDF
55-58
I.H. Babets
PDF
59-64
K.A. Baev, E.V. Baeva
65-69
K.V. Balabanov
PDF
69-71
O.V. Balakhonova
72-75
O.V. Balashova
PDF
76-79
A.H. Barsehian, N.S. Kravchenko
PDF
79-83
I.Iu. Beganskaia
84-88
K.S. Bezghin, I.V. Hryshyna
PDF
89-94
O.V. Beksultanov
PDF
94-100
K.O. Bielichenko
PDF
100-102
A.O. Blinov, O.S. Rudakova
102-108
S.O. Bila
PDF
108-114
A.M. Boiko
PDF
114-118
E.M. Bondar
118-125
S.E. Borisova
125-129
O.V. Bulatova
PDF
130-135
T.H. Vasyltsiv, T.B. Matolych
PDF
135-139
I.P. Vasyna, T.I. Malova
PDF
139-142
I.M. Volkov
PDF
143-147
V.I. Voloshyn
PDF
147-152
V.S. Voloshin, T.G. Logutova
152-155
V.Ye. Vorotin
PDF
155-161
S.M. Havrylenko, K.Yu. Mamchenko
PDF
162-167
Ye.B. Hiellier
PDF
168-177
Yu.O. Hetmanenko
PDF
177-181
I.E. Holubii
PDF
181-187
S.I. Gritcenko
188-193
S.V. Gromenkova
193-196
A.V. Gruzan
197-202
M.I. Hubatenko
PDF
202-208
O.A. Guzeev
208-212
O.I. Datsko
PDF
213-224
E.Iu. Denisova
224-229
V.V. Derhachova
PDF
229-232
L.A. Dmytrychenko
PDF
233-238
L.I. Dmytrychenko, S.I. Nikitich
PDF
238-244
V.M. Dubel
PDF
244-249
H.V. Duhinets
PDF
249-254
N.A. Yemelianova
PDF
254-257
A.A. Yeromenko
PDF
258-262
Yu.M. Zhytomyrskyi
PDF
262-267
I.V. Zhogova
268-273
Yu.V. Zhuravlov
PDF
273-277
V.V. Zasadko
PDF
278-282
O.M. Zghurovskyi
PDF
282-288
S.N. Ivanov, K.E. Sadchikova
288-294
I.A. Ivanova
295-300
S.P. Kalinina, V.V. Kovalevska
PDF
300-309
N.M. Kalmykova
PDF
309-313
O.V. Kalmuk
PDF
313-318
L.H. Kapranova
PDF
318-325
E.R. Kishkan
326-329
O.O. Kovalenko
PDF
329-334
O.V. Klochkova
PDF
334-339
E. Kolmykova
339-343
L.L. Kolcheva
PDF
343-349
M.M. Komisova
PDF
349-355
H.H. Kortunov
PDF
355-359
V.V. Koshelenko
360-365
V.A. Kravchenko
366-373
A. Kroviak
373-376
N.P. Kushnarenko
PDF
376-388
Yu.O. Lazarenko
PDF
388-395
A.P. Levkovich
395-400
D.O. Levchenko
PDF
400-405
E.S. Lisitca
405-410
D.H. Lukianenko, Yu.M. Solodkovskyi
PDF
410-415
L.I. Lukianenko, N.O. Liubenok
PDF
415-420
N.D. Lukianchenko, V.M. Rybalko
PDF
420-424
H.M. Liaskovets
PDF
425-433