Економіка знань як інституційне середовище інноваційного розвитку підприємств за рахунок використання креативності персоналу.

Автор(и)

  • E.V. Martyakova Донецкий национальный технический университет
  • D.A. Krikunenko Донецкий национальный технический университет

Ключові слова:

економіка знань, інституційне середовище, інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, персонал, креативність, креативні здібності

Анотація

У науковій статті розглядається широкий спектр проблем переходу від постіндустріальної економіки до інноваційної економіки, вищим рівнем розвитку якої виступає економіка знань. Саме економіка знань як інституційне середовище інноваційного розвитку наукоємних підприємств може послужити відправною точкою необхідних трансформаційних перетворень, життєво необхідних вітчизняній економіці. Обґрунтовано положення про роль використання прихованого, креативного потенціалу персоналу підприємства в діяльності по створенню інноваційних продуктів, які здатні значною мірою вплинути на приріст економічної ефективності різних економічних систем і підвищити загальний рівень добробуту населення. Доведено та обґрунтовано існування великої сукупності факторів, що безпосередньо впливають на сповільнення процесу інноваційного розвитку підприємств, що створює значні загрози втрати конкурентних позицій на ринку у порівнянні з закордонними суб’єктами господарської діяльності, функціонування яких базується саме на постійній розробці та впровадженні інноваційних розробок. Запропоновано власну структуру економіки знань та її основних компонентів, ключовими з яких є: високоякісний людський капітал та індивідуальний людський капітал.

Біографії авторів

E.V. Martyakova, Донецкий национальный технический университет

д.э.н., проф., заведующая кафедрой «Управление производством»

D.A. Krikunenko, Донецкий национальный технический университет

аспирант кафедры «Управление производством»

Посилання

Альшуллер Г. С. О психологии изобретательского творчества / Г. С. Альшуллер, Р. Б. Шапиро // Вопросы психологии. – 1956. – № 6. – С. 37–49.

Булка Н. І. Розвиток креативності у молодших школярів із порушеними соціальними зв’язками : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Н. І. Булка. – Одеса, 2005. – 19 с.

Бурменcкая Г. В. Одаренные дети.: / Г. В. Бурменская, В. М. Слуцкий ; пер. с. англ. – М., 1991. – 376 с.

Гузева Е. М. Развитие креативности персонала в предпринимательских структурах на основе внутриорганизационного поведения / Е. М. Гузеева // Креативная экономика. – 2009. – № 10 (34). – С. 27–32.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е. П. Ильин. – Спб. : Питер, 2009. – 434 с.

Комаров И. Интеллектуальный капитал / И. Комаров // Персонал. — 2000. — № 5. — С. 54–62.

Корчагин Ю. А. Широкое понятие человеческого капитала [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.lerc.ru/?part=articles&art=3&page=22

Креативный сотрудник [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://meoni-personal.ru/art10.html

Леонова С. Креативність як чинник професійного саморозвитку особистості / С. Леонова // Матеріали наук.-практ. конф. [«Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки»], (Тернопіль, 18 трав. 2011 р.). – Тернопіль : ТНТУ, 2011. – С. 100–102.

Маленков Ю. А. Новый российский менеджмент корпоративных структур / Ю. А. Маленков // Образование и Бизнес. – 2000. – № 27 (51). – С. 18–23.

Маркіна І. А. Наукові підходи до визначення понять «креативність» та «креативний потенціал» / Маркіна І. А., Л. М. Шимановська-Діанич // Економіка Криму. – 2011. – № 1(34). – С. 289–295.

Ревуцкий Л. Д. Креативность экономически активного человека: понятие, показатели, оценка, учет и контроль / Л. Д. Ревуцкий // Экономические отношения. – 2011. – № 1 (1). – С. 3–9.

Сизоненко В. О. Інноваційне підприємство – форма реалізації інтелектуальної власності / В. О. Сизоненко, Л. В. Овчаренко // Наукові записки НаУКМА. – 2000. – Т. 18. – С. 64–72.

Тюріна Т. Г. Феномен інтуїції / Т. Г. Тюріна. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Львів : СПОЛОМ, 2005. – 120 с.

Шульгина Е. В. Развитие человеческого потенциала. Практика работы с бизнесс-корпрорациями и муниципальными структурами управления [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.dvforum.ru/2008/ doklads/ks6_shulgina.aspx

Яковлева E. JI. Психология развития творческого потенциала личности / Е. Л. Яковлева. – М. : Московский психолого- социальный институт, 1997. – 224 с.

Barron F. Creativity, intelligence and personality / F. Barron, D. Harrington // Ann. Rev. Of Psychol. – 1981. – № 32. – P. 439–476.

Guilford J. P. Creative talents: Their nature, uses and development / J. P. Guilford. – N.Y. : Bearly Limited, 1986.

Mumford M. Creativity syndrome: integration, application and innovation / M. Mumford, S. Gustafson // Psychological Bulletin. – 1988. – № 103. – P. 27–43.

Rothenberg A. The process of Janusian Thincing in creativity / A. Rothenberg // Archives of General Psuchiatry. – 1976. – № 33. – P. 17– 26.

Sternberg R. General intellectual ability / R. Sternberg // Human abilities by R. Sternberg. – 1985. – P. 5–31.

Taylor C. W. Various Approaches to and Definitions of creativity // R. J. Sternberg (Ed.). – Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1988. – P. 99–124.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Наукові записки