Інноваційно-інвестиційна діяльність економічних суб’єктів як чинник розвитку національної економіки України.

Автор(и)

  • P.A. Pravdivtsev ДонНУ

Ключові слова:

державна інноваційна політика, інновації, інвестиції, інноваційно-інвестиційна модель економічного розвитку, інвестиційні джерела, іноземні інвестиції, кошти державного й місцевих бюджетів

Анотація

В статті доведено, що забезпечення сталого соціально-економічного розвитку України неможливе без активної інноваційно-інвестиційної діяльності економічних суб’єктів. На прикладі досягнень високо розвинутих країн розкрито роль і значення інноваційної моделі економічного розвитку. Констатовано низький рівень інноваційного стану української економіки. Показано, що для реалізації інноваційної моделі національної економіки України, необхідні великі обсяги інвестицій. У зв’язку з цим проаналізовано основні інвестиційні джерела та їхню структуру. На підґрунті аналізу статистичних показників, доведено, що найбільшу питому вагу в загальному обсязі інвестицій в основний капітал в Україні посідають власні кошти підприємств і організацій. Показано причини зниження інвестиційної спроможності українських підприємств і організацій, а також українських громадян. Розкрито роль і значення інвестиційної діяльності держави. Зроблено висновок щодо вельми низької частка державних коштів щодо інвестування в основний капітал і зокрема в основний капітал в промисловості. Проте показано переважну роль української держави в інвестуванні наукових інноваційних робіт та інноваційних технологічних розробок.

Біографія автора

P.A. Pravdivtsev, ДонНУ

к.е.н., доцент

Посилання

Стратегія економічного й соціального розвитку України (2004-2015 роки) «Шляхом Європейської інтеграції» / авт. кол.: А.С.Гальчинський, В.М.Геєць та ін.; Нац. ін-т стратег. дослідж.; Ін-т економ. прогнозування НАН України. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.

Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь /за заг. ред. В.М.Гейця [та ін.]. – К.: НВЦ НБУВ, 2009. – 687 с.

Савчук В. Цивілізаційні та ментальні чинник и зовнішньоекономічних відносин /В.Савчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – № 5-2. – 508 с.

Устименко А. Пути развития инновационной деятельности национального хозяйства Украины /А.Устименко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – № 5-2. – 508 с.

Гресс К. Інвестиційна активність України в умовах економічної інтеграції /К.Гресс / Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект”. Сборник научных трудов. – Донецк: ДонНУ, 2013. – Т.1. – 410 с.

Шумак Ж. Инновационная деятельность предприятий мясоперерабатывающей промышленности и возможности её финансирования /Ж.Шумак / Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект”. Сб. науч. трудов. – Донецк: ДонНУ, 2013. – Т.1. – 410 с.

Бойко А. Інновації як чинник підвищення ефективності функціонування ринку праці / А.Бойко / Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. Сб. научных трудов. – Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ, 2011. – 846 с.

Дмитриченко Л. Инвестиционная деятельность и экономическое развитие государства: Монография /Л.Дмитриченко, И.Брайловский. – Донецк: ООО «Східний видавничий дім», 2011. – 168 с.

Статистичний щорічник України за 2011 рік /За ред. Осауленка О.Г. – Київ: ТОВ «Август Трейд», 2012.– 558 с.

Проданова Л.В. Економічне зростання й економічний розвиток: забезпечення сталості економічної системи: Монографія /Л.В.Проданова. – Донецьк: ТОВ «Східний видавничий дім», 2011. – 400 с.

Статистичний щорічник України за 2009 рік / За ред. О.Г.Осауленка. – Київ: Інформаційно-аналітичне агентство, 2010. – 566 с.

Ayres R.U. Turning Point An End to the Growth Paradigm L., 1998 P. 125.

Research Reports. The Vienns Institutes for Comparative Economic Studies, February 1999. – P 2.

The Global Competitiveness Report 2009-2010 [Еlectronic recourse] : World Economic Forum, Geneva, Switzerland, 2009 / Committed to improving the state of the world ; ed. K. Schwab. – Electronic data. – Geneva, 2009. – Mode of access: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2009-10.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Статті