Сучасне підприємництво: сутність та структура

Автор(и)

  • O. Kotliarevsky ДонНУ

Ключові слова:

підприємництво, підприємницька діяльність, структура, класифікація

Анотація

У статті розглянуто ґенезу теорії підприємництва на основі аналізу праць світових та вітчизняних вчених. Досліджено концептуальні підходи до вивчення історичних тенденцій розвитку підприємництва та визначено чотири хвилі розвитку теорії підприємництва. Проаналізовано еволюцію визначення "підприємництво" та "підприємницька діяльність". Запропоновано авторське визначення підприємництва як економічної категорії. У статті розглянуто сформовану на основі наукових досліджень та нормативних документів сучасну структуру підприємництва в Україні. Проаналізовано зміни в методології розподілення підприємств за ознаками розміру. Систематизовано класифікації підприємництва. Підкреслено позитивний наслідок гармонізації вітчизняної методології класифікації підприємництва для розвитку підприємницької діяльності, застосування провідних світових наукових досягнень в галузі стимулювання підприємництва, підвищення конкурентоздатності та активізації підприємництва як рушійної сили ринкової економіки.

Біографія автора

O. Kotliarevsky, ДонНУ

здобувач

Посилання

Васільєва Л.М. Поняття і сутність підприємництва / Л. М. Васильєва // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету .- 2010. - №1. – с. 175-178.

Дмитриченко Л.И. Малый бизнес в системе предпринимательства: Монография / Л.И. Дмитриченко, А.Н. Химченко. – Донецк: "Каштан", 2005. – 180 с.

Болотов Г.П. Генеза та розвиток теорій підприємництва / Г.П. Болотов, Ж.В. Дерій, О.Б. Семченко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки". - 2011. - №4 (54).

Коротич О.Б. Підприємництво як соціально-економічне явище / О.Б. Коротич , Ю.Л. Орел , Рябічко О.В. // Теорія та практика державного управління . – 2010. - №4.

Статистичний збірник "Діяльність суб’єктів господарювання", 2011 / Державна служба статистики України. – Київ. – 2012.

Господарський кодекс України (Із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030436.html

Кредісов В.А. Організаційно-економічні форми підприємництва та проблеми його розвитку / В. А. Кредісов // Менеджмент. – 2008. - №10. -с. 5-18.

Нечивілова Н.І. Концептуальне осмислення базових категорій підприємницької діяльності «малий бізнес», «мале підприємництво», «мале підприємство» / Н.І. Нечивілова // Технічний прогрес та ефективність виробництва. – 2011. - №4. - с. 148- 155.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання підприємницької діяльності» № 523 – VI із змінами від 22.03.2012 [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/523-17

Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» № 4618-VI від 22.03.2012 р. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124618.html

Лігоненко Л. Світові тенденції розвитку підприємницької активності та українські реалії / Л. Лігоненко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2009. - №5. –с. 46-54.

Халецька А.А. Багатофакторна модель регіонального управління підприємництвом у секторі малого та середнього бізнесу: автореф. дис.. на здоб. вч. ступ. канд. наук з держ. упр. за спец. 25.00.04 – Регіональне управління. – Донецька державна академія управління Міністерства освіти і науки Україні, Донецьк, 2002., 18 с.

Сівков B.C. Розвиток і розміщення малого підприємництва у виробничій сфері економіки України. автореф. дис. на здоб. вч. ступ. канд. ек. наук за спец. 08.10.01 - Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. - Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, Київ, 2002. – 18 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Статті