Механізм державної підтримки формування інноваційного потенціалу країн.

Автор(и)

  • Е.G. Zhnakina Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»

Ключові слова:

міжнародна конкурентоспроможність, інновації, інноваційний потенціал, інноваційна діяльність, інноваційний процес, інноваційна політика, національна інноваційна система, інноваційна модель розвитку

Анотація

У статті досліджено теоретичні і практичні аспекти формування інноваційного потенціалу країн щодо підвищення їх міжнародної конкурентоспроможності. Визначена роль інноваційного потенціалу у системі формування міжнародної конкурентоспроможності країни. Удосконалено механізм державної підтримки формування інноваційного потенціалу країни на макро-, мезо- та мікрорівнях. Обґрунтовано, що негативні тенденції, які склалися в інноваційній сфері, потребують гнучких підходів до формування інноваційної політики та правового регулювання інновацій на всіх етапах їх життєвого циклу й на всіх рівнях. Національна інноваційна політика має бути тісно пов’язана з інноваційною політикою на регіональному рівні. Доведено, що реалізація інноваційних стратегій на мікрорівні здійснює різноманітний за силою, інтенсивністю та напрямком дії вплив на міжнародну конкурентоспроможність підприємств.

Біографія автора

Е.G. Zhnakina, Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»

к.е.н., доцент кафедри фундаментальних економічних дисциплін

Посилання

Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 08.09.2011 р. №3715-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 19-20. – Ст. 166.

Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. №40-IV // Офіційний вісник України. – 2002. – №31. – Ст. 1447.

Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 10.02.1995 р. №51/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №9. – Ст. 56.

Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» від 16.07.1999 р. №991-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №40. – Ст. 363.

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» в редакції від 01.12.1998 р. №284- XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №2-3. – Ст. 20.

Закон України «Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій» від 09.04.2004 р. № 1676-IV // Офіційний вісник України. – 2004. – №50. – Ст. 2609.

Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14.09.2006 р. №143-V // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – №45. – Ст. 434.

Постанова Верховної Ради України «Про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України» від 13.07.99 р. №916- XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №37. – Ст. 336.

Указ Президента України «Про Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України» від 29.11.2011 р. №1078/2011 – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/

Антонюк Л.Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації / Л.Л. Антонюк. – К.: КНЕУ, 2004. – 275с.

Економічна енциклопедія: у 3т. – Т.3 / Редкол. С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін.. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – 952с.

Стратегія економічного та соціального розвитку України (2004–2015 роки). Шляхом Європейської інтеграції / А.С.Гальчинський, В.М. Геєць та ін.; Нац.ін-т стратег.дослідж., Ін-т економ. прогнозування НАН України; М-во економ. та з питань європей. інтеграц. України. – К.:ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Статті