Сучасний глобалізаційний дискурс.

Автор(и)

  • K. Balabanov Маріупольський державний університет
  • M. Trofymenko Маріупольський державний університет

Ключові слова:

глобалізація, неоліберальна глобалізація, ТНК, держава, дискурс

Анотація

У статті розглядаються основні теорії та підходи до визначення глобалізації, історія та етапи формування цього процесу. Наголошується, що ідея глобалізації – одна з наймолодших політологічних конструкцій. На сьогодні існує безліч трактовок глобалізації. Наведені точки зору провідних науковців з приводу глобалізаційних процесів – від негативних до позитивних, схвальних. У статті також аналізуються теоретичні підходи до вивчення глобалізації та пов’язаних із нею процесів вченими представниками різних шкіл (класичної, школи трансформістів, школи гіперглобалістів, школи скептиків). Робиться висновок, що глобалізація – неоднозначний процес, який поступово призводить до уніфікації культур, розповсюдження уявлень про людство як єдине ціле, втрати національними державами абсолютного впливу (перш за все за рахунок підвищення впливу ТНК, міжнародних організацій тощо).

Біографії авторів

K. Balabanov, Маріупольський державний університет

д.політ.н., професор, ректор, Почесний консул Республіки Кіпр в Маріуполі

M. Trofymenko, Маріупольський державний університет

к.політ.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки)

Посилання

Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма — ответы на глобализацию / Ульрих Бек ; под общей ред. А. Филиппова ; пер. с нем. А. Григорьева и В. Седельника. — М. : Прогресс-Традиция, 2001. — 304 с.

Владимиров А. А. Современная глобализация: состояние и перспективы / А. А. Владимиров, Л. А. Зеленов, Е. И. Степанов. — М. : ЛЕНАНД, 2010. — 304 с.

Делягин М. Драйв человечества. Глобализация и мировой кризис / Михаил Делягин. — М. : Вече, 2008. — 528 с.

Денчев К. Феномен антиглобализма : учеб. пособие для вузов / Камен Денчев. — М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. — 218 с. — (Гос. ун-т – Высшая школа экономики).

Доклад Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о работе Организации на 54 Сессии Генеральной Ассамблеи. [Електронний ресурс]. — Режим доступу :

http://www.un.org/russian/documen/gadocs/54sess/ch4-2.htm/

Иванов В. Ф. Массовая коммуникация : монография / В. Ф. Иванов. — Киев : Академия Украинской Прессы, Центр Свободной Прессы, 2013. — 902 с.

Сорос Дж. О глобализации / Джордж Сорос ; пер. с англ. А. Башкирова. — М. : Изд-во Эксмо, 2004. — 224 с.

Субботин А. К. Границы рынка глобальных компаний / Андрей Константинович Субботин. — М. : Едиториал УРСС, 2008. — 328 с.

Трофименко М. В. Антиглобалістський рух: політологічний аналіз : монографія / М. В. Трофименко ; за наук. ред. К. В. Балабанова. — Донецьк : Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2012. — 180 с.

Чумаков А. Н. Глобализация. Контуры целостного мира : монография / А. Н. Чумаков. — М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. — 432 с.

Giddens A. The third way: the renewal of social democracy / Anthony Giddens. — Cambridge: Polity Press, 1998. — 166 p.

Levitt T. The Globalization of Markets / Theodore Levitt // Harvard Business Review. — 1983. — May — June. — P. 92—102.

Ohmae K. The Borderless World: Power and Strategy in the Interlinked Economy / Kenichi Ohmae. — Harper Business, 1990. — 223 p.

Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture / Roland Robertson. — London : Sage Publications Ltd., 1992, — 188 p.

Robertson R. Discourses of globalization: preliminary considerations / Roland Robertson, Habib Haque Khondker. — SAGE Publications, 1998. — P. 25—40.

Williamson J. What should the World Bank think about the Washington Consensus / John Williamson // The World Bank Research Observer. — Volume 15, Number 2, August 2000. — P. 251—264.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Статті