Статистически методи за анализ посредством Ms Excel (проверка на хипотези).

Автор(и)

  • S. Tcanova СА «Д. А. Ценов» Свищов

Ключові слова:

проверка на хипотези – t-критерий, средна работна заплата обществен сектор, средна работна заплата частен сектор

Анотація

В настоящата разработка е представен алгоритъмът на статистическата проверка на хипотези от въвеждането на данните в MS Excel, изпълнението на методите чрез автоматизираните модули и интерпретацията на получените резултати. Данните, въз основа на които е проведено изследването са за средната годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение по икономически дейности и сектори през 2010 г. Целта на разработката е доказване (или опровергаване) на различията в заплащането на наетите лица в двата сектора (обществен и частен). Представени са и съответните изводи при потвърждаване или отхвърляне на значимостта на различията.

Біографія автора

S. Tcanova, СА «Д. А. Ценов» Свищов

гл. ас. д-р, катедра «Математика и статистика»

Посилання

Закон за регионалното развитие, НС, ДВ бр. 50, 30 май 2008

Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 г., Обн. ДВ. бр.42 от 17 Май 2005г.

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, МРРБ, Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие, С., 2007 г, http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/OPRD.pdf.

Районите, областите и общините в Република България 2008, НСИ, С., 2010.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті