Тенденції транснаціоналізації банківського капіталу в глобальному економічному просторі.

Автор(и)

  • I.M. Miesiechko Національного інституту стратегічних досліджень (Київ)

Ключові слова:

транснаціоналізація, банківський капітал, іноземний банк, фінансова система, банківський сектор

Анотація

Інтенсивна транснаціоналізація банківського капіталу призвела до того, що фінансова стабільність в світі, на окремому сегменті фінансового ринку, в окремій країні, дедалі більше стає залежною від ефективності діяльності окремої глобальної інституції, оскільки невдача на одному з географічних ринків швидко позначається на погіршенні рівня ліквідності на іншому географічному ринку незалежно від ступеня двосторонніх зв’язків між ними, а, відповідно, до швидкості реалокації активів та пасивів ТНБ.

Біографія автора

I.M. Miesiechko, Національного інституту стратегічних досліджень (Київ)

аспірантка

Посилання

Черниченко Г.О. Трансформація стратегій транснаціоналізації світового банківського сектору в умовах кризи / Г.О. Черніченко, Ткаченко В.М. // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – Сборник научных трудов. Донецк: ДонНУ. - 2010. – С. 353-356.

Зарицька І.А. Конвергенція національних банківських систем постсоціалістичних країн в умовах євроінтеграції / І.А. Зарицька // Актуальні проблеми економіки. – 2010. - №7. – С. 27-41.

Клюско Л.А. Транснаціональні банки: позитивний вплив і негативні наслідки для національних банківських систем / Л.А. Клюско // Актуальні проблеми економіки. – 2010. - №8. – С. 257-264.

Global bank ranking by market capitalization [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.banksdaily.com/rus/topbanks2008.html

Школьник І. Міжнародні фінансові конгломерати у банківському секторі України / І. Школьник // Вісник НБУ. – 2010. - №2 (168). – С. 32-35.

Балянт Г. Регулювання діяльності іноземних банків в умовах глобалізації та лібералізації руху капіталу / Г. Балянт // Світ фінансів. – 2008. - №2 (15). – С. 20-26.

Стубало Т. Іноземний капітал у банківській системі України / Т. Стубало // Світ фінансів. – 2008. - №2 (15). – С. 45-50.

Анилионис Г.П. Глобальный мир: единый и разделенный. Эволюция теорий глобализации / Г.П. Анилионис, Н.А. Зотова - М.: Международные отношения, 2005. - 676 с.

Розинский И. Иностранные банки: к вопросу о роли в «миграции» кризисных импульсов / И. Розинский // Российский экономический журнал. – 2009. - №6. –С. 77-83.

Гуртов Д.О. Транснаціональний капітал в структурі глобального фінансового ринку: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук: 08.02.03 / Гуртов Д.О.; Держ. вищ. навч. закл. «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ, 2010. – 20 с.: ілюстр.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті