2010

частина І

Зміст

Інформація про збірник

© Донецький національний університет, 2010
PDF

Статті

N.A. Iankovskii
4-7
O.I. Amosha
PDF
8-11
B.I. Adamov
PDF
11-13
Iu.V. Makogon
13-19
A.I. Mokii, N.S. Naumenko, R.R. Enverov
PDF
19-23
I.M. Mytsenko, N.V. Stezhko
PDF
24-27
L.D. Korganashvili
27-29
M.G. Nikitina, A.O. Rudnitckii
29-33
A.O. Blinov, O.S. Rudakova
33-36
L.I. Mykhailova, O.M. Zamora
PDF
36-40
T.V. Oriekhova, N.A. Yemelianova
PDF
40-43
L.N. Salomatina, D. Fortutctci
43-46
L.I. Antoshkina
PDF
46-51
V.Ia. Omelchenko, A.P. Omelchenko, A.V. Omelchenko
51-53
I.K. Negru, G.V. Chumak
54-56
N. Paresashvili
56-58
S.I. Gritcenko
58-62
N.V. Rumiantcev, M.I. Medvedeva
62-68
S.M. Pysarenko
PDF
68-71
R.A. Amerkhanov
71-76
D. Sikharulidze
77-79
R.V. Palahusynets
PDF
79-82
O.V. Bulatova
PDF
82-85
A.O. Boldak, O.M. Zghurovskyi
PDF
86-92
E. Gulua, I. Gigauri
92-94
V.A. Kravchenko, O.V. Beksultanov
94-98
H.V. Bardakova
PDF
98-100
Iu.I. Chentukov
100-103
V.V. Batrymenko, O.V. Bolba
PDF
103-107
T.I. Todorov
107-109
V. Popov
109-112
L. Jamagidze
112-116
N.A. Budarina
116-118
L.V. Kadagishvili
118-120
V.I. Shevtcova
120-123
R. Putkaradze
123-127
V.F. Kraeva
127-129
E.P. Lekashvili
129-133
M.S. Shopova, V.K. Georgieva
133-136
V.G. Shulga
136-143
T.V. Shchetilova
PDF
143-148
A.B. Iatcenko, Iu. Zhuravlev
148-151
T. Munjishvili
151-152
I.O. Akhnovska, R.R. Dieushev
PDF
153-156
I. Natsvlishvili
156-158
I.H. Babets
PDF
158-161
N.I. Gubatenko
161-164
Ye.B. Hiellier
PDF
165-168
E.H. Zhnakina
PDF
168-171
E. Freitakas
172-174
S.M. Katsura
PDF
175-178
T.S. Medvedkin
PDF
179-183
O.A. Doronina
184-187
O.O. Kovalenko
PDF
187-190
E.G. Kosheleva
191-194
I.N. Maiorova
194-198
N.V. Fomycheva, K.O. Pelekhotsa
PDF
198-202
M.I. Khromov
PDF
202-206
L.O. Tsybulska
PDF
206-209
Iu.N. Polshkov
209-213
T. Gorcheva
213-216
I. M. Strok, V.M. Strok
216-219
Ya.V. Shchetynska
PDF
219-223
I. Zhabianok
223-226
O.H. Avdan
PDF
226-228
T.V. Azarova
PDF
228-230
Al Makharik Farid
230-234
I.Ye. Anisimov
PDF
234-237
O.V. Balashova
PDF
237-241
M.I. Baranovska
PDF
241-244
S.I. Bessonova, V.Ia. Kozlova
244-248
M.V. Bobyleva
248-252
A.M. Boiko
PDF
252-255
R.A. Buhrynets
PDF
255-258
I.M. Volkov
PDF
258-262
V.V. Gonchar, A.V. Kalinin
262-265
A.V. Gruzan
265-270
A.M. Humeniuk
PDF
270-273
N.V. Gumeniuk
274-276
Ia.S. Davlianidze
276-279
H.M. Droniaieva
PDF
279-282
D.V. Zhelieznova
PDF
282-285
V.Yu. Omelchenko
PDF
286-289
A.A. Butenko
289-291
A.G. Muzychenko
291-293
M. Lutchenko
293-298
A.V. Babenko
298-300
O.M. Riabchina
300-303
I.Iu. Beganskaia
303-306
K.Yu. Denysova
PDF
306-308
V.V. Zagoruiko
309-312
L.I. Lunova
PDF
312-315
L.A. Syvolap
PDF
316-319
O.V. Mesha
319-321